1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, beheersen deze voorwaarden elk aanbod, elke overeenkomst en elke levering van Decoline en dit met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper en/of elk andersluidend, strijdig of aanvullend beding in briefwisseling, bestelling, of welk ander document dan ook.
 2. De in ons aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen betreffen restrictief de omschreven goederen of diensten en zijn exclusief alle belastingen, waaronder BTW-heffingen en exclusief de verzend- en/of transportkosten.   
 3. De goederen worden ‘af fabriek’ geleverd, zelfs indien het vervoer door Decoline zou betaald of georganiseerd worden en op dat ogenblik gaat ook het riscio voor verlies of beschadiging over op de koper. Indien de goederen niet of niet-tijdig worden afgehaald, is Decoline gerechtigd zonder ingebrekestelling en vanaf datum van leverbaarheid een opslagkost van 2% per maand op het totale factuurbedrag aan te rekenen aan de koper. Deze opslag gebeurt op risico van de koper.
 4. De koper zal onmiddellijk bij levering de goederen controleren op de conformiteit en gebeurlijk zichtbare gebreken. Het gebruik, verwerken of verkopen van de geleverde goederen impliceert de aanvaarding van de levering.  Bij een eventueel gebrek in de levering zal Decoline enkel gehouden zijn tot levering van dezelfde goederen of terugbetaling van uitgevoerde betalingen, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige bijkomende vergoeding.
 5. Omschrijvingen en (foto)grafische weergaven van goederen in catalogi, magazines of andere informatiedragers of nog op tentoonstellingen of staaltjes, enz. … zijn louter indicatief of illustratief en verbinden Decoline niet om identiek dezelfde kenmerken te leveren.  Kleine verschillen worden niet als gebrek of  niet-conformiteit aanzien en onze afnemer zal er op eigen verantwoordelijkheid over waken bij de eigen afnemers geen onjuiste verwachtingen te scheppen omtrent de kenmerken van het product.
 6. Leveringstermijnen worden benaderend en louter indicatief opgegeven en verbinden ons niet. Vertraging in de levering geeft aan de koper geen recht op schadevergoeding noch het recht om de overeenkomst te verbreken.    Decoline is gerechtigd om voorgaand de levering een voorschot te factureren van 30 % op de totaalsom van de bestelling. Ingeval van niet betaling van een factuur is Decoline gerechtigd elke levering op te schorten tot volledige betaling is ontvangen, ook al betreft dit andere bestellingen dan deze waarop de niet betaalde factuur betrekking heeft.
 7. De eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de koper geeft aan Decoline het recht op een schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van Decoline om de uitvoering in natura van de overeenkomst te vorderen en de betaling van de volledig som te bekomen. 
 8. In geval van overmacht is Decoline gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.   Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, inclusief de gebeurlijke niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of transporteurs.
 9. De koper zal alle intellectuele eigendomsrechten van Decoline of haar toeleveranciers eerbiedigen, waaronder verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningenen modellen-rechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 10. De aansprakelijkheid van Decoline is steeds beperkt tot de verkoopsprijs van de verkochte goederen zoals vermeld in de overeenkomst en strekt zich niet verder uit dan de loutere herstelling of vervanging van het defecte product of onderdeel zelf, met volstrekte uitsluiting van elke andere schadeaanspraak hoofdens materiele of immateriele schade.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de koper uitdrukkelijk de op dat ogenblik bestaande waarborgverbintenissen van Decoline te kennen en te aanvaarden.
 11. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 3 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik  of de voortverkoop van de goederen.
 12. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling de exclusieve eigendom van Decoline, ook al werden door derden of de koper wijzigingen aangebracht aan de goederen. De koper verbindt er zich toe om derden zo nodig te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Decoline, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou leggen.    
 13. Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na hun factuurdatum.     Ingeval van niet of niet tijdige betaling wordt elke verschuldigde som van rechtswege en zonder voorgaande aanmaning verhoogd met een intrest van 10% per jaar en een schadebeding van 10 %, dit laatste met een minimum van 250 euro per factuur.   De niet-betaling van één enkele factuur heeft tot gevolg dat ook alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Decoline is steeds gerechtigd om schuldvergelijking door te voeren.
 14. Klachten betreffende de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met vermelding van het betreffende factuurnummer en de factuurdatum.
 15. Op overeenkomsten tussen Decoline en de koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.
 16. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregeling en dit voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in ons privacy beleid zoals vermeld op onze website www.decoline.com onder de rubriek “Disclaimer en Privacy”.  U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde vermelde verwerkingen, zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie aan u voor promotiedoeleinden of het opnemen van uw gegevens in de verkooppunten op onze website.  Daarnaast heeft u in bepaalde gevallen een recht van inzage, mededeling, verbetering of schrapping alsook het recht beperking van de verwerking te verkrijgen.  U kan hiervoor contact opnemen via mail aan info@decoline.com.
 17. Voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in meerdere talen. Alleen de Nederlandstalige versie is bindend.